Thread Rating:
  • 8 Vote(s) - 3.13 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Coince 3%/day 34 วันคืนทุน
#1
[b][img=728x90]<a href=[/img][Image: 1.gif][/b]


[b]การทำงานของระบบ Coince ทำงานอย่างไร [/b]

Coince  เป็นเว็บที่จ่ายเงินปันผลจากบริษัท Power Supplies & Equipment Limited

การลงทุนกับ Coince เริ่มต้นที่ 10$ หรือเป็นเงินไทยประมาณ 400 บาท ถอนได้ไม่จำกัดเริ่มต้นที่ 1$ แค่ลงทุนแล้วก็รอรับเงินปันผลได้เลย ระบบมีประกันการลงทุน พร้อมใบหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการร่วมลงทุนเพื่อรับสิทธิ์ประกันการลง ทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นจาก Coince ทางประกันจะยินดีชดใช้เต็มจำนวนของเงินลงทุน
ลงทุนกับ Coince มีความเสี่ยงหรือไม่ ? และ Coince นำเงินลงทุนของเราไปทำอะไร ?

ความเสี่ยงที่จะมีในการลงทุนกับ Coince มีแค่อย่างเดียวคือ "บริษัทล้มละลาย ปิดกิจการ ขาดทุน ซึ่งเราอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้น เราต้องยอมรับความเสี่ยงเพียงเท่านี้ " แต่ความเสี่ยงนั้นน้อยมากเพราะระบบ Coince จะชัดเจนในเรื่องของการเป็นผู้นำในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักดำเนินกิจการมาเมื่อปี 2008 และเริ่มประกาศให้มีการร่วมถือหุ้น โดยนักลงทุนภายนอกเมื่อปี 2013 เจ้าของระบบออกมาถ่ายพรีเซ็นเตชั่นถึงนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ ดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนมีการรับรองโดยบริษัทชั้นนำระดับโลกมีใบหุ้น เป็นหลักฐานให้นักลงทุนไว้เคลมประกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัทซึ่งสามารถนำใบนั้นไปเคลมรับการคุ้มครองเต็มวงเงิน
การลงทุนกับ Coince มีความปลอดภัยหรือไม่ ? 


การร่วมลงทุนกับ Coince มีความปลอดภัยมากมาย
1. Coince จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสหราชอาณาจักร (ไม่ใช่บริษัทเถื่อน) ดำเนินกิจการ ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2008 และเริ่มเปิดให้นักลงทุนภายนอกเข้ามาถือหุ้นบริษัทผ่านระบบ Coince ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน
2. Coince ทำประกันระบบกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในการป้องกันการ Hacker ข้อมูลของนักโจรกรรม ดังนั้น Coince จึงเป็นเว็บที่จดทะเบียนถูกต้องว่าเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยในการทำธุรกิจ เกี่ยวกับการปันผลรายได้จากการลงทุน ความปลอดภัยระดับธนาคาร
3. Coince ออกใบหุ้น หรือ Share Certificate ให้กับนักลงทุนทุกคน อัพเดทยอดทุกครั้งที่มีการลงทุน เป็นใบหุ้นที่ถูกต้องตามกฏหมายสหราชอาณาจักร ซึ่งมีความสำคัญและเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อนักลงทุน เพราะเป็นการคุ้มครองเงินลงทุนเต็มจำนวน หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ

สมัคร  คลิ๊กเลย 
Reply


[-]
Quick Reply
Message
Type your reply to this message here.

Image Verification
Please enter the text contained within the image into the text box below it. This process is used to prevent automated spam bots.
Image Verification
(case insensitive)

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)